Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,837

 Đánh giá các phương pháp điều khiển biến tần ba pha va sử dụng FPGA trong điều chế Vector không gian
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh; Nguyễn Hữu Việt Siêu*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 100;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay các bộ biến tần ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp... Từ nguồn cung cấp xoay chiều đầu vào, thông qua bộ biến tần cho ra nguồn xoay chiều ba pha với biên độ, tần số và góc pha có thể thay đổi được. Với cấu trúc phần cứng bộ biến đổi giống nhau thông qua các phương pháp điều khiển khác nhau: “điều khiển theo phương pháp độ rộng xung (PWM), điều khiển theo phương pháp hình sao (SPWM), điều khiển theo phương pháp điều chế vector không gian (SVPWM)” sẽ mang lại các kết quả khác nhau. Bài báo này trình bày và đánh giá một số phương pháp điều khiển biến tần ba pha. Các kỹ thật này được kiểm chứng thông qua kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink và thực nghiệm trên card FPGA Spartan 3E ứng dụng phương pháp điều chế vector không gian điều khiển biến tần ba pha.
ABSTRACT
Today, three-phase inverters are widely used in industry. From AC input, via inverters for AC three-phase source output with amplitude, frequency and phase angle can be changed. The hardware structure with the same change through various control methods such as control by pulse width modulation (PWM), control by start- pulse width modulation (SPWM), control by space vector pulse width modulation (SVPWM will produce different results. The paper presents some modulation methods of three-phase inverter control. These techniques are verified through simulation results using Matlab-Simulation software and experimental results using Spartan 3E card FPGA based on Space vector PWM (SVPWM) controller for three-phase inverters.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn