Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,817

 Thiết kế điều khiển cho lò phản ứng liên tục CSTR phát nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Đoan Thanh, Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA 2015; Số: Năm 2015;Từ->đến trang: 753-760;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn