Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,933

 Xây dựng mô hình thử nghiệm thiết bị phản ứng liên tục thủy phân acetic anhydride phục vụ nghiên cứu điều khiển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Mai Thị Đoan Thanh*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 1;Từ->đến trang: 48;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong các phương pháp tạo ra axetic acid đó là thủy phân hóa Acetic Anhydride trong bình phản ứng khuấy trộn liên tục (CSTR– Continuous Stirred Tank Reactor). Chính vì điều đó, trong bài báo này tác giả đi xây dựng mô hình thiết bị phản ứng CSTR, với mục đích nghiên cứu động học và điều khiển thiết bị phản ứng. Xuất phát từ động học quá trình phản ứng, các thông số công nghệ của phản ứng thủy phân hóa Acetic Anhydride, nội dung bài báo đi thiết kế mô hình, tính toán thông số vận hành. Mô hình thiết kế được kiểm tra qua mô phỏng hai giai đoạn: giai đoạn khởi động và giai đoạn vận hành, đánh giá đặc tính của thiết bị. Mô hình điều khiển thiết bị phản ứng là hệ đa biến, có đặc tính phi tuyến và tác động xen kênh. Với thiết kế điều khiển tuyến tinh phản hồi đầu ra dùng bộ điều khiển PID, cho thấy chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiễu đầu vào, vì vậy cần phải thiết kế bù nhiễu hoặc dùng điều khiển phi tuyến.
ABSTRACT
One of the methods that generate acetic acid is Anhydride Acetic hydrolysis reactor in Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR). For this reason, the article aims at modeling CSTR bioreactor with a view to studying the kinetics and control of the reactor. The paper deals with designing an experimental model based on dynamics and technological parameters of Acetic Anhydride reaction. The model is verified by numerical simulations via starting and operating phases, rating characteristics of the device. The controlling CSTR model is multivariable, nonlinear and coupled. The output feedback controller with PID action is greatly affected by input noise; therefore, there is a need to design noise offset or use nonlinear control.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn