Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,674

 XÂY DỰNG THUẬT TOÁN NỘI SUY ĐƯỜNG TRÒN CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN CNC TRÊN NỀN FPGA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đỗ Văn Cần*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; TS. ĐOÀN ĐỨC TÙNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(116).2017;Từ->đến trang: 16;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật toán nội suy là rất quan trọng trong bộ điều khiển số máy tính (CNC), nó đánh giá chất lượng và số lượng sản phẩm gia công trên máy công cụ. Nhiều thuật toán nội suy đã được nghiên cứu, ứng dụng, kể cả nội suy phần cứng và phần mềm. Do ảnh hưởng tốc độ số học của phần mềm máy tính, tính chính xác và tốc độ ăn dao của hệ thống điều khiển số dựa trên nội suy phần mềm phải tuân theo những hạn chế nhất định. Trong bài viết này, nhóm tác giả xây dựng thuật toán xấp xỉ bậc thang cải tiến cho nội suy đường tròn trên FPGA phục vụ cho các chuyển động quỹ đạo không gian 2D, 3D. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy việc xây dựng thuật toán nội suy đường tròn xấp xỉ bậc thang trên nền FPGA tốt hơn so với các thuật toán mềm trước đây.
ABSTRACT
Interpolation algorithm is very important in the Computerized Numerical Control (CNC) because it assesses the quality and quantity of products processed on machiine tools.Many algorithms have been researched and deployed including hardware interpolation and software interpolation. Owing to the influence of arithmetic speed of computer software, the accuracy and speed of numerical control system’s feed based on software interpolation are subject to certain restrictions. In this paper, the authors builds and improves stair approximation algorithm of circular interpolation on the FPGAs, for trajectory 2D, 3D space. The simulation and experimental results show that stair approximation algorithms of circular interpolation based on FPGAs are better than previous soft algorithms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn