Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,850

 Inertial navigation algorithm for trajectory of front-wheel walker estimation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Quang Vinh, Pham Duy Duong
Nơi đăng: HELIYON - ELSE VIER PUBLISHER; Số: 6/2019;Từ->đến trang: --;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we propose a system for trajectory of walker estimation. The system consists of an inertial measurement unit (IMU) and two encoders attached to a front-wheel walker. The IMU is employed to estimate the trajectory of the walker while the encoders are used to update the trajectory of the walker during rolling on the floor. Three update equations are proposed: quaternion update using the vertical vector, quaternion update using the yaw angle of the walker and position update using encoders. We implemented an experiment which focused on four walking styles of: continuous rolling, step by step rolling, complete lifting and 2 back tips lifting. Results of the experiment show the appropriateness of proposed update equations in all cases in general and in continuous rolling in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn