Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,555

 Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Control for an Uncertain 3-DOF Planar Parallel Robotic Manipulator
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Anh Tuan Vo
Nơi đăng: Applied Sciences. 2019, 9 (9), 1756.; Số: 4/2019;Từ->đến trang: - - -;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The control of a parallel robotic manipulator with uncertain dynamics is a noteworthy challenge due to the complicated dynamic model; multi-closed-loop chains; and singularities. This study develops a Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Control (S-FOTSMC) for a 3-
DOF planar parallel robotic manipulator with uncertain dynamics. First, to achieve faster onvergence of position error and synchronization error variables with minimum values at the same
time, a Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Surface (S-FOTSMS) is constructed in
the cross-coupling error’s state space. Next; an integral of the switching control term is applied; that means, a continuous control term is extended for rejecting the effects of chattering. Finally, an
SFOTSMC is designed to guarantee that sliding mode motion will occur. Consequently, the stability and the robustness of the proposed method are secured with high-performance irrespective of the influences of uncertain terms in the robot system. The simulation performances show the effectiveness of our proposed system for position tracking control of a 3-DOF planar parallel robotic manipulator.
ABSTRACT
The control of a parallel robotic manipulator with uncertain dynamics is a noteworthy challenge due to the complicated dynamic model; multi-closed-loop chains; and singularities. This study develops a Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Control (S-FOTSMC) for a 3-
DOF planar parallel robotic manipulator with uncertain dynamics. First, to achieve faster onvergence of position error and synchronization error variables with minimum values at the same
time, a Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Surface (S-FOTSMS) is constructed in
the cross-coupling error’s state space. Next; an integral of the switching control term is applied; that means, a continuous control term is extended for rejecting the effects of chattering. Finally, an
SFOTSMC is designed to guarantee that sliding mode motion will occur. Consequently, the stability and the robustness of the proposed method are secured with high-performance irrespective of the influences of uncertain terms in the robot system. The simulation performances show the effectiveness of our proposed system for position tracking control of a 3-DOF planar parallel robotic manipulator.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn