Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,410

 A Novel Fast Terminal Sliding Mode Tracking Control Methodology for Robot Manipulators
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, Ngoc Hoai An Nguyen
Nơi đăng: Journal Applied Sciences; Số: 2020, 10 (9), 3010;Từ->đến trang: --;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper comes up with a novel Fast Terminal Sliding Mode Control (FTSMC) for robot manipulators. First, to enhance the response, fast convergence time, against uncertainties, and accuracy of the tracking position, the novel Fast Terminal Sliding Mode Manifold (FTSMM) is developed. Then, a Supper-Twisting Control Law (STCL) is applied to combat the unknown nonlinear functions in the control system. By using this technique, the exterior disturbances and uncertain dynamics are compensated more rapidly and more correctly with the smooth control torque. Finally, the proposed controller is launched from the proposed sliding mode manifold and the STCL to provide the desired performance. Consequently, the stabilization and robustness criteria are guaranteed in the designed system with high-performance and limited chattering. The proposed controller runs without a precise dynamic model, even in the presence of uncertain components. The numerical examples are simulated to evaluate the effectiveness of the proposed control method for trajectory tracking control of a 3-Degrees of Freedom (DOF) robotic manipulator.
ABSTRACT
This paper comes up with a novel Fast Terminal Sliding Mode Control (FTSMC) for robot manipulators. First, to enhance the response, fast convergence time, against uncertainties, and accuracy of the tracking position, the novel Fast Terminal Sliding Mode Manifold (FTSMM) is developed. Then, a Supper-Twisting Control Law (STCL) is applied to combat the unknown nonlinear functions in the control system. By using this technique, the exterior disturbances and uncertain dynamics are compensated more rapidly and more correctly with the smooth control torque. Finally, the proposed controller is launched from the proposed sliding mode manifold and the STCL to provide the desired performance. Consequently, the stabilization and robustness criteria are guaranteed in the designed system with high-performance and limited chattering. The proposed controller runs without a precise dynamic model, even in the presence of uncertain components. The numerical examples are simulated to evaluate the effectiveness of the proposed control method for trajectory tracking control of a 3-Degrees of Freedom (DOF) robotic manipulator.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn