Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,489

 Thực nghiệm điều khiển phi tuyến cho thiết bị phản ứng có khuấy trộn liên tục CSTR
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Thị Đoan Thanh - Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 2019 VCCA-2019; Số: 1;Từ->đến trang: 35;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Thiết bị phản ứng có khuấy trộn liên tục (CSTR – Continuous Stirred Tank Reactor) gồm các chuỗi thiết bị phản ứng nối tiếp nhau (4-10 thiết bị) được dùng phổ biến vì nó có năng suất cao, tuy nhiên đặc tính động học quá trình của CSTR là hệ đa biến phi tuyến tác động xen kênh. Trong những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu điều khiển phi tuyến cho CSTR, tuy nhiên, đa phần các thuật điều khiển NMPC chưa chỉ ra được khả năng ứng dụng cài đặt vào các bộ điều khiển trong công nghiệp. Bài báo trình bày mô hình CSTR thủy phân anhydride acetic và thực nghiệm theo điều khiển PID và NMPC sử dụng bộ điều khiển công nghiệp AC 800M của hãng ABB nhằm đánh giá khả năng triển khai vào sản xuất.
ABSTRACT
Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) consists of series of continuous reactive devices (4-10 devices) that are commonly used because of their high productivity, but process dynamic characteristics of CSTR is a nonlinear multivariate system that interacts with channels. In recent years there have been many nonlinear control studies for CSTR, however most NMPC control algorithms have not yet shown the ability to install applications into industrial controllers. This paper presents the model of CSTR acetic anhydride hydrolysis and experimental according to PID and NMPC control using AC 800M industrial controller of ABB company to evaluate the deployment capability in production
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn