Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,115

 Ứng dụng mạng nơ ron mờ để điều khiển bộ bù tĩnh. Hội thảo – The International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – HoChiMinh City - Vietnam. 2005.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Quang Vinh, Tran Dinh Tan.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: The International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – HoChiMinh City - Vietnam; Số: ;Từ->đến trang: 110 - 114;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn