Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,289

 Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có nhiều chuyển động thành phần sử dụng mạng nơ ron. Tạp chí Giao thông – Vận tải. 2003.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Đoàn Quang Vinh, Phan Văn Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông – Vận tải
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 4/2003;Từ->đến trang: 48-50;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn