Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,250

 Điều khiển LQ cho tốc độ tuabin nhà máy thủy điện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2009.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Lê Đức Dũng.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 6(35)/2009;Từ->đến trang: 22-29;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn