Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,763

 Bài báo: Chỉnh định mờ thông số PID cho bộ điều tốc tua bin nhà máy thủy định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2010.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong informati
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Đặng Trung Thi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 4(39)/2010;Từ->đến trang: 324-331;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn