Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,992

 Nghiên cứu và thiết kế giao thức truyền thông CAN ứng dụng trong hệ thống xếp hàng tự động. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 829-834;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn