Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,493

 B2005-III-36. Điều khiển Động cơ điện một chiều. Đề tài cấp Bộ, 2006.
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2005-III-36 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn