Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,310

 Tổng hợp copolymer diblock trên cơ sở poly(tert-butyldimethylsilyl methacrylate) và poly(dimethylsiloxane) bằng phương pháp trùng hợp RAFT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: The Hy Duong, Christine Bressy, André Margaillan
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: ScienceDirect
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 39-47;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn