Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,191

 Polymer dẫn trên cơ sở methacrylate ferrocent ứng dụng chống nhiễm bẩn biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguema Edzang Ronald, Duong The Hy, Lejars Marlène, Briand Jean-François, Raimundo Jean-Manuel, Bressy Christine, Brisset Hugues
Nơi đăng: 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016.; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn