Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,271

 Copolymer block trên cơ sở polysiloxane: Chất tạo màng chống bám dính vi khuẩn biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine
Nơi đăng: Nature Inspires Chemistry Engineers (NICE) - 2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, Nice (France), octobre 2014.; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn