Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,127

 Copolymer khối và ghép có khả năng thủy phân trong nước biển trên cơ sở PDMS: Ảnh hưởng của cấu trúc đến tính năng chống nhiễm bẩn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Margaillan André, Lejars Marlène, Duong The Hy, Bressy Christine
Nơi đăng: 17th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Singapour, juillet 2014.; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn