Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,176

 Tổng hợp copolymer trên cơ sở poly(dimethylsiloxane) và poly(trialkylsilyle methacrylate) dùng làm sơn chống nhiễm bẩn biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André
Nơi đăng: Worshop "Antifouling & Biofouling" - 7èmes Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, Toulon (France), avril 2013; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn