Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,066

 Polyacrylate dẫn điện có chứa hệ liên hợp trên cơ sở EDOT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Djibril Faye, The Hy Duong, Inmaculada Vieitez, Frederic Gohier, Hugues Brisset, Pierre Frere, Jean-François Briand, Philippe Leriche, Christine Bressy
Nơi đăng: ScienceDirect (Polymer); Số: 117;Từ->đến trang: 17-24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Các polyacrylate có chứa nhóm thiophene có thể trùng hợp điện hóa được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp thông thường và RAFT. Quá trình trùng hợp sẽ được kiểm soát nếu thiophene được bảo vệ tại vị trí alpha. Ngược lại, quá trình trùng hớp sẽ khó khăn hoặc không thể thực hiện. Màng polymer có liên kết ngang sẽ được tạo ra từ các polymer này bằng cách trùng hợp điện hóa lên các điện cực vàng, carbon và platine.
ABSTRACT
New polyacrylates bearing an electropolymerizable bi or terthiophene group have been synthesized via classical radical polymerization and via RAFT process. Polymerizations can be controlled if thiophene moieties have protected alpha positions; otherwise polymerization is difficult or impossible. Cross-linked polymers can be obtained after film electropolymerizations on different electrodes (gold, carbon and platinum).
[ 2017\2017m07d02_20_9_33DTHy.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn