Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,622

 Đánh giá tính chất điện và khả năng chống bám dính vi khuẩn của polymer dẫn bằng đĩa 96 lỗ có phủ điện cực vàng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hugues Brisset, Jean-Francois Briand, Raphaelle Barry-Martinet, The Hy Duong, Pierre Frere,
Frédéric Gohier, Philippe Leriche, and Christine Bressy
Nơi đăng: Tạp chí ACS; Số: 90;Từ->đến trang: 4978-4981;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo mô tả việc sử dụng đĩa có 96 tế bào điện hóa ba điện cực để đánh giá tiềm năng của các lớp phủ điện hóa trong việc ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn biển. Các tế bào điện hóa này kiểm soát và ghi lại các đặc tính oxy hóa khử của lớp phủ điện hóa trong mỗi giếng trong quá trình tử nghiệm sinh học (15 h) và cho phép chọn lọc khả năng chống bám dính. Poly- (ethylenedioxythiophene) (PEDOT) được sử dụng để phủ lên điện cực làm việc và chất điện li là nước biển nhân tạo.
ABSTRACT
Several alternatives are currently investigated to prevent and control the natural process of colonization of any seawater submerged surfaces by marine organisms. Since few years we develop an approach based on addressable electroactive coatings containing conducting polymers or polymers with lateral redox groups. In this article we describe the use of a screen-printed plate formed by 96 three-electrode electrochemical cells to assess the potential of these electroactive coatings to prevent the adhesion of marine bacteria. This novel platform is intended to control and record the redox properties of the electroactive coating in each well during the bioassay (15 h) and to allow screening its antiadhesion activity with enough replicates to support significant conclusions. Validation of this platform was carried out with poly-(ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as electroactive coating obtained by electropolymerization of EDOT monomer in artificial seawater electrolyte on the working electrode of each electrochemical cell of the 96-well microplate
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn