Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,774

 Khả năng chống bám dính vi khuẩn của các polymethacrylate có chứa nhóm thế ferrocenyl
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ronald W. Nguema Edzang, The Hy Duong, Jean-Francois Briand, Marlène Lejars, Jean-Manuel
Raimundo, Christine Bressy and Hugues Brisset
Nơi đăng: Tạp chí Biofouling; Số: 9;Từ->đến trang: 1055-1063;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nhiều nghiên cứu hiện nay tập trung vào việc ngăn chặn và kiểm soát quá trình xâm chiếm tự nhiên của các sinh vật biển lên bề mặt được chìm trong nước biển. Trước đây, phòng thí nghiệm của các tác giả đã công bố việc tổng hợp và đặc tính hóa lý đầy đủ của các homopolyme thu được từ 1-ferrocenylmethyl methacrylate (FMMA), 2- (ferrocenylmethoxy) ethyl methacrylate (FMOEMA) và 3- (ferrocenyl) ). Trong bài báo này, khả năng chống bám dính vi khuẩn của các homopolyme này (pFMMA, pFMOEMA và pFMOPMA) được thử nghiệm trong các tấm chứa 96 tế bào điện hóa. Các polyme được phủ lên điện cực làm việc carbon của mỗi giếng. Đặc tính chống bám dính điện hóa của chúng được đánh giá bằng cách đưa chủng vi khuẩn seudoalteramonas lipolytica vào mỗi giếng và sau đó quét dòng trong 15 giờ. Kết quả cho thấy tất cả các polyme đều có khả năng chống bám dính vi khuẩn.
ABSTRACT
Much current research is focused on preventing and controlling the natural process of colonization by marine organisms of surfaces submerged in seawater. Previously, the authors’ laboratory has reported the synthesis and the full physico-chemical characterization of homopolymers obtained from 1-ferrocenylmethyl methacrylate (FMMA), 2-(ferrocenylmethoxy)ethyl methacrylate (FMOEMA), and 3-(ferrocenylmethoxy)propyl methacrylate (FMOPMA). Here, the bacterial antiadhesion activity of these homopolymers (pFMMA, pFMOEMA and pFMOPMA) is reported when stimulated in 96-well microplates containing a printed electrochemical cell in each well. Polymers were deposited on the printed carbon working electrode of each well in two columns each comprising eight wells. Their electrochemical anti-adhesion properties were evaluated by inoculating a marine biofilm forming bacterial strain, seudoalteramonas lipolytica, in each well and then applying recurrent scans for 15 h. The results revealed an intrinsic anti-adhesion activity of all the polymers. This activity was amplified by a factor of 10 when potential recurrent scans were applied
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn