Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,932

 Phân hủy nhiệt của poly(dimethylsiloxane) có nhóm alcohol và poly(dimethylsiloxane)-block -poly(trialkylsilyl methacrylate) được tổng hợp bằng trùng hợp RAFT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: The Hy Duong, Andre Margaillan, Christine Bressy
Nơi đăng: Polymer Degradation and Stability; Số: 164;Từ->đến trang: 136-144;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Sự phân hủy nhiệt của poly (dimethylsiloxane) có chứa nhóm alcohol (PDMS-OH), poly (dimethylsiloxane) chứa tác nhân chuyển mạch (PDMS-CTA) và copolymer khối trên cơ sở các poly (dimethylsilane) này và các monome tert-butyldimethylsilyl methacrylate (MASi) và butyl methacrylate (BMA) đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Kết quả cho thấy nhóm cuối hydroxyl trong PDMS-OH tham gia vào quá trình phân hủy chuỗi PDMS trong môi trường nitơ, nồng độ nhóm hydroxyl càng cao thì nhiệt độ phân hủy nhiệt càng thấp. Sự phân hủy của block PDMS (5000 g/mol và 10.000 g/mol trong các copolymer PDMS-block-PMASi, PDMS-block-poly (MASi-stat-BMA) và poly (MASi-stat-BMA) -block-PDMS- block-poly (MASi-stat-BMA) có khối lượng mol tương tự và khối lượng mol PDMS tương tự bắt đầu ở nhiệt độ thấp hơn khi hàm lượng MASi trong block thứ hai tăng. Nhiệt độ phân hủy nhiệt của block methacrylate có khối lượng phân tử trung bình số nằm trong khoảng 10.000 g/mol đến 50.000 g/mol tỷ lệ nghịch với chiều dài của nó. Hơn nữa, kết quả TGA chứng minh rằng sự phân hủy nhiệt của copolyme triblock bắt đầu ở nhiệt độ thấp hơn so với copolyme diblock có khối lượng mol tương tự
ABSTRACT
Thermal degradation of hydroxyalkylated poly(dimethylsiloxane)s (PDMS-OH), poly(dimethylsiloxane)s
bearing a chain transfer agent moiety (PDMS-CTA) for RAFT polymerization and block copolymers based on these poly(dimethylsiloxane)s containing tert-butyldimethylsilyl methacrylate (MASi) and butyl
methacrylate (BMA) monomer units was investigated using thermal gravimetric analysis (TGA). The
results showed that the hydroxyl end group in PDMS-OH takes part to the PDMS chain degradation in
nitrogen atmosphere, the higher hydroxyl group concentration in the samples the lower thermal
degradation temperatures. The degradation of the PDMS block (5000 g mol1 and 10,000 g mol1) in
PDMS-block-PMASi, PDMS-block-poly(MASi-stat-BMA) and poly(MASi-stat-BMA)-block-PDMS-blockpoly(MASi-stat-BMA) copolymers with similar molar mass values and similar PDMS block molar mass started at lower temperatures when the amount of MASi in the second block increased. The thermal degradation temperature of the methacrylic block whose number-average molar mass is in the range of 10,000 g mol1 to 50,000 g mol1 was inversely proportional to its length. Moreover, TGA results were useful to demonstrate that the thermal degradation of triblock copolymers starts at a lower temperature in comparison with diblock copolymers prepared from trithiocarbonate-based PDMS RAFT agents of similar molar masses.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn