Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,285

 Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lê hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano compozit C-CNF
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: Tập 57, số 61E1,2;Từ->đến trang: 151-157;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn