Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,180

 Tìm hiểu về chương trình giáo dục mầm non tại Thụy Điển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thị Linh Giang
Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị & Giáo dục; Số: 157;Từ->đến trang: 51-54;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu và tìm hiểu chương trình giáo dục mầm non tại đất nước Thụy Điển và kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình GDMN tại Việt Nam
ABSTRACT
Article on researching and exploring pre-school education program in Sweden and experience in developing GDMN program in Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn