Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,628

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Đặng Ngọc Sang
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo CITA 2015 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 132-135;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, đa số các website phục vụ mục đích thương mại, số chức năng miễn phí rất hạn chế. Bên cạnh đó, không có nhiều website phục vụ mục đích công việc chuyên môn cho một tổ chức, cơ quan cụ thể. Do đó, chúng tôi nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục. Bài báo này đánh giá về thực trạng công tác khảo sát trong Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục hiện nay và trình bày những kiến thức tổng quan, đặc điểm nổi bật của các hệ thống khảo sát trực tuyến so với các cách thức khảo sát truyền thống. Bài báo tập trung nghiên cứu và phát triển Hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin dựa trên mã nguồn mở Lime Survey nhằm đơn giản hóa các thao tác cho người được khảo sát với tỷ lệ tham gia cao, đảm bảo quá trình khảo sát khách quan và bảo mật thông tin, giảm thiểu sai sót và chi phí.
ABSTRACT
Most of the online survey websites serve as commercial tools; therefore, the number of their free functions is quite limited. Besides, websites used for professional tasks in a specific organization are scanty. As a result, the authors would like to carry out a research into constructing an online survey system supporting Educational Quality Assurance activities. The paper would like to investigate the current survey work situation in QA activities and present the overview Knowledges and outstanding features of the online survey system compared with the traditional ways. This paper research and build an online survey system in QA activities at the College of Infformation Technology would be investigated and developed on the basic of the Lime Survey open source code in order to simplify the survey process to attract more objects participating in surveys, ensure the objectivity of the survey process and the confidentiality of the information, minimize shortcomings and costs.
[ 2016\2016m010d021_15_51_132015_CITA_(bai_sua_de_gui_tap_chi_dhdn).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn