Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khả năng chuyển tải "Cái Tôi" khi dịch ca từ của Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh. Tác giả: TS Đinh Thị Minh Hiền, ThS Lê Thị Oanh, ThS Nguyễn Trần Ái Duy. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống. Số: 11 (241). Trang: 59 - 60. Năm 2015. (Jan 31 2016 5:26AM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc học theo phương thức cộng đồng qua các dạng bài tập tại các lớp chuyên ngữ Anh ở Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 6/2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:52AM)
[3]Bài báo: So sánh đối chiếu những ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Chiến tranh và Hòa bình" trong nhạc phản chiến tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:55AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ẩn dụ tri nhận thời gian trong nhạc trữ tình Anh - Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Lê Thị Khánh Lam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8/2014. Trang: 36 - 41. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:57AM)
[5]Bài báo: So sánh đối chiếu ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Cuộc Đời" trong nhạc trữ tình Anh - Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Hoàng Nguyễn Tôn Ngân. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 8/2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:59AM)
[6]Bài báo: So sánh đối chiếu phương thức hồi đáp từ cá nhân và phương thức phản hồi từ độc giả trong phương pháp dạy Tiếng Anh bộ môn Văn học. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 12[73]/2013 (Quyển 1). Trang: 104 - 110. Năm 2013. (Jan 16 2016 9:34AM)
[7]Bài báo: So sánh và Đối chiếu Hệ thống Ngữ âm Anh - Việt. Tác giả: Đinh Thị Minh Hiền. Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 6, 8/2000. Trang: 25 - 30. Năm 2000. (Jan 31 2016 4:11AM)
[8]Bài báo: Các hoạt động dạy kỹ năng Đọc theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên chuyên tiếng Anh. Tác giả: Đinh Thị Minh Hiền. Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 6. Trang: 100-105. Năm 1985. (Jan 31 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Literature-based language teaching in higher education in Vietnam. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. Kỷ yếu hội nghị quốc tế Đại học Quốc gia Thp. Hồ Chí Minh (Proceedings of The International Conference on English Language Teaching ICELT 2016: Exploring New Paths to a Better Future of ELT) in a Globalised World))l. No: ISBN: 978-604-73-4631-8. Pages: 149 - 166. Year 2016. (Apr 19 2017 8:21PM)
[2]Article: Implementing Interculturalism in Literature-based EFL Classes at the University Level in Vietnam. Authors: Đinh Thị Minh Hiềnabortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Proceedings of the 2015 International Symposium TESOL tại Đại Học Ngọaị Ngữ - ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 05. Pages: 100-105. Year 2015.
(Jan 31 2016 4:51AM)
[3]Article: Using Cross-Culturalism in Teaching Literature at the University Level. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. International proceedings of SEAMEO RETRACT (TESOL)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 03. Pages: 100-105. Year 2014.
(Jan 31 2016 4:34AM)
[4]Article: Implementing CALLA in literature-based EFL programs in Higher Education. Authors: TS. Đinh Thị Minh Hiền. Knowledge Publishing House (Proceedings of the 2014 International Conference on English Language Teaching (ICELT 2014) : Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về nghiên cứu khoa học Giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. No: 01/2014. Pages: 177 - 192. Year 2014. (Oct 21 2014 10:08AM)
[5]Presentations: Reader-response Criticism in teaching literature for EFL/ESL students at the university level. Authors: TS. Đinh Thị Minh Hiền. In International Proceedings of Economics Development and Research: Languages, Literature and Linguistics III. Pages: 152 - 156. Year 2013. (Feb 17 2014 10:29AM)
[6]Presentations: Teaching Contemporary Literature at the University Level: From Reader-Response Criticism to Cross-Culture. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Khoa Học Xã hội tại Hawaii, Hoa Kỳ (2005) Hawaii International Conference on Social Sciences (June 13-16, 2005). Pages: 100-105. Year 2005. (Jan 31 2016 2:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn