Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh đối chiếu phương thức hồi đáp từ cá nhân và phương thức phản hồi từ độc giả trong phương pháp dạy Tiếng Anh bộ môn Văn học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 12[73]/2013 (Quyển 1);Từ->đến trang: 104 - 110;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này đề cập đến một vấn đề trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh và lý thuyết phê bình--phương thức Hồi đáp từ Cá nhân đối chiếu phương thức Phản hồi từ Độc giả--với mục đích khởi sinh ngôn ngữ đích trong những phản hồi của sinh viên ở các lớp văn học chuyên ngữ Anh cấp độ đại học. Những phương thức này đóng vai trò chủ đạo trong phương pháp dạy và học văn học theo đường hướng giao tiếp. Bài viết này thảo luận những điểm mạnh và điểm yếu của cả hai phương thức đồng thời chỉ ra rằng ý tưởng của phương thức Hồi đáp từ Cá nhân giới hạn giá trị những phản hồi của sinh viên và việc áp dụng phương thức Phản hồi từ Độc giả ở các lớp văn học chuyên ngữ Anh thể hiện thành công. Bài viết khảo sát một số vấn đề trọng tâm của hai phương thức như cấp độ chuyển dịch, thể loại chuyển dịch và cấp độ phát sinh ngôn từ. Một vài khía cạnh về mỹ học, xã hội và văn hóa cũng được thảo luận.
ABSTRACT
The present paper deals with an issue in the fields of English language teaching (ELT) and critical theory (CT)--the personal-response approach (PRA) vs. the reader-response approach (RRA)--whose aims are eliciting learner production of discourse in the target language in literature-based classes at the university level.These approaches have played a major role in the literature teaching and learning within communicative language teaching (CLT). This paper discusses the strengths and weaknesses of both approaches and points out that the notion of PRA limits the value of the students’ responses and demonstrates how the applying of RRA in literature-based language classes strengthens such an instruction. This paper takes into account some central issues of PRA and RRA such as the level of transaction, the type of transaction and the level of discourse production. Some aesthetic and socio-cultural aspects are also under discussion.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn