Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng Phương thức Liên Văn hóa trong các lớp Văn học chuyên ngữ Anh bậc Đại học tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiềnabortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Proceedings of the 2015 International Symposium TESOL tại Đại Học Ngọaị Ngữ - ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 05;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In line with the development of socio-political relationship between Vietnam and other countries, the question of implementing interculturalism in EFL classes has become a must and an urgent need in language education in Vietnam. However, this model has not been applied in reality so far. This study, on one hand, investigates some fundamental challenges that prevent this approach from taking place in real educational settings, and provides a number of refined and selected classroom activities that can be used in literature-based EFL classes at the university level in Vietnam on the other hand. Its objectives are based on the theories of Reader-response criticism by Louise M. Rosenblatt (1985, 1999), Cross-culturalism by Deena R. Levine and Mara B. Adelman (1993), community learning and Internationalism by John Corbert (2010). The study aims at setting up a network of intercultural classroom activities that can be a rich resource for literature-based teaching and learning. Basically, the study calls for an awareness of implementing Interculturalism in EFL classes from which literature is used as a medium to learn academic subject matter, and as a means to enhance the students’ cross-communicative skill in modern time. Thus, the outcome of the project can contribute a significant part in English language education in general, and literature-based language teaching and learning in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn