Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giảng dạy bộ môn Văn học trong giáo dục đại học tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị quốc tế Đại học Quốc gia Thp. Hồ Chí Minh (Proceedings of The International Conference on English Language Teaching ICELT 2016: Exploring New Paths to a Better Future of ELT) in a Globalised World))l; Số: ISBN: 978-604-73-4631-8;Từ->đến trang: 149 - 166;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo cung ứng nhiều hoạt động lớp học giúp giảng viên chuyên tiếng Anh giảng dạy bộ môn Văn học Anh cho sinh viên chuyên ngữ bậc đại học ở Việt Nam
ABSTRACT
This article provides different classroom activities for language teachers in teaching English literature for EFL learners at the university level in Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn