Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng lý thuyết phê bình dựa vào phản hồi của độc giả trong giảng dạy văn học cho sinh viên chuyên ngữ Anh bậc Đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: In International Proceedings of Economics Development and Research: Languages, Literature and Linguistics III; Số: Volume 68;Từ->đến trang: 152 - 156;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The present study is in the fields of SLA, FLT/SLT, and critical theory, especially in Reader-response criticism (RRC) of whose question of integration of language and content aspect is taken into consideration. The study is qualitative action research with some quantitative characteristics associated in forms of an ethnographic study. Its objectives are based on the linguistic grounds of Louise M. Rosenblatt (1972, 1985, 1999), Wolfgang Iser (1978, 1989, 2000) and Richard Beach (1988). Its main focus is not only on teaching and learning literature but also in teaching EAP. The study aims at portraying the reality of teaching and learning literature in real educational settings through which teachers are provided with refined and selected teaching methods in RRC in literature-based English classes from which literature is used as a medium to learn academic subject matter, and as a means to improve students' language proficiency at the university level. It also implies an implicit purpose of developing teachers' pedagogical potential and improving students' cognitive academic language proficiency in literature-based classes in educational settings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn