Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh đối chiếu những ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Chiến tranh và Hòa bình" trong nhạc phản chiến tiếng Anh và tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 2013;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo Ngôn Ngữ Học Tri Nhận, ấn dụ ý niệm là một công cụ ngôn ngữ quan trọng thường dùng để phản ảnh nhận thức và tư duy của con người; và với ý nghĩa này, nó đóng vai trò chủ đạo trong việc khái quát hóa những ý niệm trừu tượng. Bài viết này trình bày một nghiên cứu về giao thoa ngôn ngữ đề cập đến ẩn dụ ý niệm Chiến tranh và Hòa bình trong tiếng Anh và tiếng Việt trong âm nhạc từ những năm cuối thế kỷ 20 đến nay. Dựa trên cơ sở lý thuyết của nhiều nhà ngôn ngữ học, đặc biệt của Lakoff và Johnson (1980), Johasen (2007), cùng với cứ liệu thu thập từ bảng điều ghi và những cuộc phỏng vấn, tác giả nghiên cứu và khám phá đưa ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa ẩn dụ ý niệm Chiến tranh và Hòa bình trong hai dòng nhạc phản chiến tiếng Anh - Việt. Những kết quả của công trình nghiên cứu có thể đóng góp một phần ý nghĩa trong Dạy và Học tiếng Anh, Ngôn Ngữ Học, Dịch thuật và Giao thoa Văn hóa.
ABSTRACT
In light of Cognitive Linguistics, metaphor is an important language tool that commonly used to reflect human cognition and thought; and in this sense, it plays a vital role in the conceptualization of abstract concepts. This article presents a cross-linguistic research on the conceptual metaphors (CMs) denoting War and Peace in English versus Vietnamese in music from the late decades of the 20th century until now. Basing on the theoretical background of many linguistics, especially Lakoff and Johnson (1980), Johasen (2007), and together with the data collected from the questionnaire and interviews, the study investigates and discovers the similarities and differences in CMs of War and Peacebetween English and Vietnameseanti-war songs. The findings of the study can contribute a significant part in the areas of English language teaching and learning (ELT / ELL), Linguistics, Translation Studies and Cross-cultural Communication.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn