Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ẩn dụ tri nhận thời gian trong nhạc trữ tình Anh - Việt
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Lê Thị Khánh Lam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8/2014;Từ->đến trang: 36 - 41;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ẩn dụ ý niệm là một công cụ ngôn ngữ thường được dùng để phản ảnh tình cảm, tư duy và/hoặc hình tượng trong tâm trí con người. Dưới ánh sáng của Ngôn Ngữ Học Tri Nhận, Ẩn dụ ý niệm đóng một chức năng có ý nghĩa trong việc khái quát hóa những ý niệm trừu tượng. Bài viết này trình bày một nghiên cứu về Ẩn dụ ý niệm Thời Gian trong nhạc trữ tình tiếng Anh và tiếng Việt. Dựa trên cứ liệu thu thập từ bảng điều ghi và những cuộc phỏng vấn và trên cơ sở lý thuyết của nhiều nhà ngôn ngữ học, đặc biệt của Lakoff và Johnson (1980), Kovecses (2010), tác giả nghiên cứu và khám phá đưa ra những điểm tương đồng và dị biệt trong ẩn dụ ý niệm Thời gian giữa hai dòng nhạc trữ tình Anh -- Việt từ nửa cuối thế kỷ 20 đến nay. Những kết quả của công trình nghiên cứu có thể đóng góp một phần ý nghĩa trong Dạy và Học tiếng Anh, Ngữ Nghĩa Học, Dịch thuật và Giao thoa Văn hóa Xã hội.
ABSTRACT
Cognitive metaphor (CM) is a language tool commonly-used to reflect human feelings, thought and/or images in human mind. In light of Cognitive Linguistics, CM functions a significant part in the conceptualization of abstract concepts. This article presents a socio-cultural research on the conceptual metaphors (CMs) of Time in English versus Vietnamese lyric songs. Basing on the data collected from the questionnaire and interviews and the theoretical background of many linguistics, especially Lakoff and Johnson (1980), Kovecses (2010) the study investigates and discovers the similarities and differences in CMs of Time between English and Vietnamese songs from the late decades of the 20th century to present. The findings of the study can contribute a significant part in the areas of English language teaching and learning (ELT / ELL), Semantics, Translation Studies and Socio-cultural Communication.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn