Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh đối chiếu ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Cuộc Đời" trong nhạc trữ tình Anh - Việt
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Hoàng Nguyễn Tôn Ngân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 8/2014;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Abstract - Theo Ngôn Ngữ Học Tri Nhận, ẩn dụ ý niệm là một công cụ ngôn ngữ phổ biến phản ánh nhận thức và tư duy của con người, đóng vai trò chủ đạo khái quát hóa những ý niệm trừu tượng. Bài viết này nghiên cứu so sánh đối chiếu ẩn dụ ý niệm biểu thị khái niệm “Cuộc đời” trong nhạc trữ tình Anh – Việt. Dựa trên cơ sở lý thuyết của nhiều nhà ngôn ngữ học, đặc biệt của Lakoff và Johnson (1980), Lee (2001), Kovêcses (2005, 2010), cùng với cứ liệu từ bảng câu hỏi và các cuộc phỏng vấn, tác giả tìm ra những ương đồng và dị biệt về ẩn dụ ý niệm “Cuộc đời” giữa hai ngôn ngữ từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy ẩn dụ tri nhận “Cuộc đời” có nhiều tính chất tương đồng trong cả hai ngôn ngữ.Tuy nhiên, những đặc tính khác biệt là những nét độc đáo của công cụ ngôn ngữ này. Bài viết hy vọng đóng góp một phần ý nghĩa trong các lĩnh vực Dạy và Học tiếng Anh, Dịch thuật, Giao thoa Văn hóa.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
ABSTRACT In light of Cognitive Linguistics, cognitive metaphor (CM) is a popular language tool reflecting human cognition and thought which plays a vital role in the conceptualization of abstract notions. This article presents a contrastive analysis of conceptual metaphors (CMs) denoting the concept of “Life” in English and Vietnamese lyric songs. Basing on the theoretical background of many linguistics, especially Lakoff and Johnson (1980), Lee (2001), Kovêcses (2005, 2010), and together with the data collected from the questionnaire and interviews, the study investigates and explores the similarities and differences in CMs of “Life” between the two languages from the Cognitive perspective.The findings of the study prove that CMs of “Life” have many characteristics in common in both languages; however, different characteristics are actually the unique features to be found in this kind of language device. The study is expected to contribute a significant part in the areas of English language teaching and learning (ELT/ELL), Translation studies and Cross-cultural communication.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn