Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phương thức CALLA trong chương trình dạy tiếng Anh bộ môn Văn học ở bậc Đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Knowledge Publishing House (Proceedings of the 2014 International Conference on English Language Teaching (ICELT 2014) : Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về nghiên cứu khoa học Giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Số: 01/2014;Từ->đến trang: 177 - 192;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài viết thuộc về lĩnh vực dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ và tiếng Anh dùng cho mục đích học thuật (EAP), đường hướng học ngôn ngữ học thuật tri nhận và thiết kế chương trình mà nội dung về những đường hướng hiện đại giảng dạy văn học như giảng dạy văn học trong các lớp ngoại ngữ chuyên tiếng Anh ở bậc Đại học. Bài viết này nhấn mạnh vào quá trình học văn học hơn là vào sản phẩm và đã đưa ra 3 yếu tố chính để có thể học thành công trong các lớp học văn học như một ngoại ngữ: (i) Kỹ năng học thuật, (ii) kỹ năng phê bình, kỹ năng phê bình văn học; (iii) quan tâm đến hiệu lệnh ngôn ngữ tổng hợp mà có thể khai thác từ những tác phẩm nghệ thuật và /hay những chủ đề về nội dung.abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
This article is in the field of Foreign Language Teaching (FLT), English for Academic Purposes (EAP), Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) and curriculum design whose content is on the current approaches of teaching literature in English as a Foreign Language (EFL) classes in higher education. This paper has emphasized on the process of learning literature rather than the learning product and has indicated three main factors which account for successful learning in literature-based EFL classes: (i) academic language skills, (ii) critical thinking skills, and (iii) the learning strategies. To serve these purposes, curriculum designers of CALLA have to take into consideration the following issues (i) the development of students’ comprehension, appreciation of literary work, their communication and expression of ideas and personal insights in written form as well as their ability to learn from different types of text, (ii) an understanding of the interactive process that involves authentic texts, process writing, and integration of language skills, and (iii) a consideration on integrated language instruction that can be explored through works of art and/or content area subjects.marriage affairs open i want an affaircvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn