Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Reader-Response Criticism in Teaching American Literature for EFL Students at the University Level
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Minh Hiền; Thành viên:  Dr. David Palumbo Liu
Số: 5/2005 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Đề tài nghiên cứu phương thức phê bình văn học theo Đường hướng Phản hồi từ Độc giả trong giảng dạy bộ môn Văn học Mỹ bậc đại học
Kết quả của đề tài có thể ứng dụng trong giảng dạy bộ môn Văn học Anh - Mỹ cho sinh viên đại học hay/và học viên cao học tại các lớp chuyên ngữ Anh  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn