Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thị Khánh Lam
Đề tài: Conceptual metaphorical expressions denoting the concept of "Existentialism" in English and Vietnamese Song lyrics 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2017

[2]Trần Thị Thảo Miên
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in the Translation of Conceptual Metaphor Expressing the Concept of "Self-Identity' in Trinh Cong Son's Songs

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Trương Hoài Uyên
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of Hyperbole in English and American Love Songs

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Trịnh Thị Thu Thảo
Đề tài: A Study on Loss and Gain in Meaning in the English Translations of Conceptual Metaphors Expressing the Concept of "Human Status" in Trinh Cong Son's Songs

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Hồ Thị Thu Hằng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Bùi Thị Minh Nguyệt
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Trần Thị Minh Xuân
Đề tài: An Investigation into Los and Gain in Meaning in the Vietnamese Translation of Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Human Status" in "Farewell to Arms" by Ernest Hemingway

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Trương Thị Diệu
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Thiều Hoàng Mỹ
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in English-Vietnamese Translational Versions of Subtitles of Oscar Winning Movies from 2010 -2014

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Lê Thị Oanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Lê Thị Cẩm Thảo
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Nguyễn Thị Việt
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors of "Homeland" in Trinh Cong Son's versus Bob Dylan's Songs  

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Võ Phan Hải Quỳnh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Lê Thị Khánh Lam
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Time" in English and Vietnamese Lyric Songs

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Hoàng Nguyễn Tôn Ngân
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Life" in Lyric Songs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Nguyễn Thị Hồng Mến
Đề tài: A Study on Cognitive Metaphors Denoting the Concept of "War" and "Peace" in Anti-war Songs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Lê Thị Kim Chung
Đề tài: A Study on Cognitive Semantic Features of Motion Verbs in English and Vietnamese Fables

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Phan Thị Phương
Đề tài: A Study on Loss and Gain in Meaning in the English Translations of Conceptual Metaphors Denoting the Concept of "Relationships" in Trinh Cong Son's Songs"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[19]Trương Thị Hồng Minh
Đề tài: An Investigation into Metaphors Related to the Concept of "Dignity" in Oliver Twist by Charles Dickens via lts Vietnamese Version Translated by Phan Ngoc"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[20]Đào Duy Hiếu
Đề tài: A Study on Contextual Features in Translating Motion Verbs in English - Vietnamese Translational Versions

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[21]Nguyễn Thị Lệ Thu
Đề tài: An Investigation into Similes in Idioms - A Contrastive Analysis between English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[22]Tôn Nữ Xuân Phương
Đề tài: An Investigation into Strategies for Teaching Copular Verbs and Copulative Structures to ESP Learners at Danang College of Technology

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn