Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,549

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đặc điểm hình thái và phát triển của loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunberg,1812) ở Cù Lao Chàm. Tác giả: Võ Tấn Phong Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2,Đà Nẵng. Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9. Trang: 623-629. Năm 2016. (May 29 2016 6:32PM)
[2]Bài báo: Thành phần loài và giá trị bảo tồn của một số nhóm động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn XuânĐặng.. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2. Số: ,Đà Nẵng 20/5/2016. Trang: 23 - 28. Năm 2016. (May 29 2016 6:08PM)
[3]Bài báo: Đặc điểm hình thái và sinh thái cây Ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2, đà Nẵng. Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9. Trang: 197-203. Năm 2016. (May 29 2016 6:17PM)
[4]Bài báo: Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học. Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh thị Phương Anh, nguyễn hoàng Hải,Phạm Huyền Trang. Tạp chí khoa học và Giao dục trường Đại học sư phạm, ĐHĐN. Số: 18(01) 2016. Trang: 120-125. Năm 2016. (May 30 2016 2:16PM)
[5]Bài báo: Đánh giá tiềm năng kinh tế xã hội của cây Ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Hồ Phong, Đinh Thị Phương Anh, Phạm Thị Hợi. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 16(03). Trang: 55-63. Năm 2015. (Jan 13 2016 4:51PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính xây tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus (Thunberg 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh, Lê Đình Thủy. Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96)2015. Trang: 110-113. Năm 2015. (May 30 2016 1:15PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TẬP TÍNH XÂY TỔ CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG AERODRAMUS FUCIPHAGUS (THUNBERG, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM. Tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh*, Lê Đình Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 114. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[8]Bài báo: Một số dẫn liệu về tập tính kiếm ăn của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fucifagus(Thunberg, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật,Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6,tháng 10/2015. Số: ISBN:978-604-913-408-1. Trang: 1562-1573. Năm 2015. (Jan 13 2016 4:34PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunberg,1812) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Sinh học , Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 37, số 1 tháng 3/2015. Trang: 20 - 24. Năm 2015.
(Jan 12 2016 4:47PM)
[10]Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Tác giả: Phạm Hồng Thái, Đinh Thị Phương Anh, Lê Nguyên Ngật
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tap chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1(86). Trang: 126 - 128. Năm 2015.
(Apr 23 2015 12:52AM)
[11]Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(90)/2015. Trang: 140 - 142. Năm 2015. (Jun 15 2015 2:35PM)
[12]Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Hồng Thái; Đinh Thị Phương Anh*; Lê Nguyên Ngật
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong.Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương An. Tạp chí Sinh học. Số: 37(1). Trang: 20-24. Năm 2015. (May 29 2016 5:24PM)
[14]Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo hòn lao, cù lao chàm, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 143. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[15]Bài báo: Đa dạng , bảo tồn Lưỡng cư, bò sát ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà-Núi chúa. Tác giả: Lê Nguyên Ngật, Phạm Hồng Thái, Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo Khoa học Quốc gia lần 3,Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH ,NXB khoa học tự nhiên và công nghệ,13/11/. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Trang: 90-97. Năm 2015. (Jan 18 2016 1:23PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái nơi làm tổ đến sự sinh sản của quần thể Chim Yến Tổ trắng(Aerodramus fuciphagus (Thunberg,1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An , Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: ISBN:978-604-913-408-1. Trang: 1568-1573. Năm 2015. (Jan 18 2016 4:43PM)
[17]Bài báo: Sự đa dạng và phân bố của Thằn lằn (Lacertilia, Squamata) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa, Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Hồng Thái, Lê Nguyên Ngật, Đinh Thị Phương Anh. tạp chí khoa học Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Số: số 7/2014. Trang: 90-97. Năm 2015. (Jan 18 2016 4:02PM)
[18]Bài báo: Hiện trạng tài nguyên lưỡng cư và bò sát ở khu vực thủy điện Hà Nang, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 35b (2014) Volume 35b (2014). Trang: 1 - 8. Năm 2014.
(Mar 10 2015 8:16PM)
[19]Bài báo: Dẫn liệu mới về loài rùa cổ sọc Mauremys sinensis (Gray, 1834) ở Quảng Ngãi . Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh*; PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 116. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Số: 61(95). Trang: 96 - 103. Năm 2014. (Apr 23 2015 12:11AM)
[21]Bài báo: Dẫn liệu mới về loài Rùa cổ sọc Mauremys synensis (Gray,1834) ở Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (84) - 2014. Trang: 113 - 115. Năm 2014. (Mar 10 2015 2:46PM)
[22]Bài báo: Hiện trạng khai thác và sử dụng các loài thực vật làm nước uống của cộng đồng cư dân đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học & giáo dục ĐHSP. Số: 13 (04). Trang: 6 - 10. Năm 2014. (Mar 10 2015 3:17PM)
[23]Bài báo: Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư,bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hoa,Nguyễn Lân Hùng Son,Đinh Thị Phương Anh,Vũ Ngọc Thành
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội Vol.30,N0,1s,2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Vol.30,N0,1s,2014. Trang: 79 - 87. Năm 2014.
(Sep 11 2014 1:37PM)
[24]Bài báo: Đặc điểm hình thái và sinh thái của ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus Rhodopus Liu&Hu,1960 ở vùng rừng Cao Muôn ,huyện Ba Tơ,tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, LÊ THỊ THANH. Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61).2013-quyển 2. Trang: 1-4. Năm 2013. (Apr 18 2013 6:01PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của quần thể dế than GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER(giai đoạn ấu trùng) trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh,Phan Thị Thu Huyền. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10(71). Trang: 79-84. Năm 2013.
(Mar 11 2014 4:01PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(63)2013. Trang: 1-5. Năm 2013.
(Jun 6 2013 3:29PM)
[27]Tham luận: Khu hệ bò sát ở phía Tây Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh. Hôi nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Trang: 1229 - 1235. Năm 2013. (Nov 5 2013 3:56PM)
[28]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁICỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Số: Hà nội 18/10/2013. Trang: 1586 - 1593. Năm 2013. (Nov 5 2013 3:08PM)
[29]Tham luận: Dẫn liệu bước đầu về khu hệ chim ở quần đảo Cù Lao Chàm,thị xã Hội An,Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong,Lê Đình Thủy,Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 602 - 609. Năm 2013.
(Nov 5 2013 3:32PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của Nhông cát (Leiolepis Reevesii (gray, 1831)) trong điều kiện nuôi ở Điện Bàn, Quảng Nam. Tác giả: Đặng Thị Luyến, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(55). Trang: 71-78. Năm 2012.
(Oct 5 2012 10:43AM)
[31]Bài báo: Nghiên cúu một số đặc điểm sinh thái của Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana, shaw 1802) nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng. Tác giả: Quàng Hòa An, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(57).2012, quyên 1. Trang: 54-59. Năm 2012.
(Oct 5 2012 10:46AM)
[32]Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Lưỡng cư và bò sát ở vùng Sơn Tây ,tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam. Số: 12/2012. Trang: 224-230. Năm 2012. (Jun 6 2013 11:44AM)
[33]Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư,Bò sát ở đảo Hòn Lao thuộc quần đảo Cù Lao Chàm. Tác giả: Phan Thị Hoa,Đinh Thị Phương Anh,Nguyễn Lân Hùng Sơn,Lê Trung Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 2012
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12/12/2012. Trang: 100-106. Năm 2012.
(Jun 6 2013 3:45PM)
[34]Bài báo: Góp phần nghiên cứu họ Ếch cây-RHACOPHORIDAE ở vùng phía Tây Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Nguyễn Thành Luân.Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam. Số: 12/2012. Trang: 231-237. Năm 2012. (Jun 6 2013 3:17PM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học,sinh thái của loài Cua Đá (Gecarcoidea lalandii) ở Cù Lao Chàm -Hội An. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ VĂN HIẾU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1 (42). Trang: 123-128. Năm 2011. (Jun 10 2011 8:42AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của chim yến hàng trong điều kiện tự nhiên tại đảo Cù Lao Chàm Hội an Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Võ Tấn Phong . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3 (44). Trang: 244-230. Năm 2011. (Jun 10 2011 8:45AM)
[37]Bài báo: Khảo sát thành phần loài và phân bố của Rong biển tại Cù Lao Chàm -Quảng Nam. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, HOÀNG THỊ NGỌC HIẾU
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). Trang: 120-126. Năm 2010. (Jun 10 2011 10:03AM)
[38]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch đồng Thái Lan trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương – Hòa Vang – Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Thị Hảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 200-201. Năm 2010. (Feb 7 2011 7:29PM)
[39]Bài báo: Thành phần loài cá ở vùng Biển Nam Bán Đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạn Thị Hoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (36). Trang: 56-64. Năm 2010. (Feb 7 2011 7:30PM)
[40]Bài báo: Thành phần loài ếch nhái và bò sát tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Thị Ánh Hường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam tại Huế. Trang: 19-24. Năm 2009. (Feb 7 2011 7:20PM)
[41]Tham luận: Nghiên cứu thành phần thức ăn, các kiểu lấy thức ăn của quần thể voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hồng Chung, Bùi Văn Tuấn, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 13-16. Năm 2009.
(Feb 7 2011 7:25PM)
[42]Tham luận: Sự phân bổ tập tính di chuyển và các mối đe dọa đến quần thể voọc chà vá chân nâu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hồng Chung, Bùi Văn Tuấn, Huỳnh Thị Nghuyệt Hằng, Nguyễn Thị Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 17-20. Năm 2009.
(Feb 7 2011 7:27PM)
[43]Bài báo: Thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh – Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Khánh, Lưu Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 12-16. Năm 2007.
(Feb 7 2011 6:36PM)
[44]Tham luận: Nghiên cứu thực trạng và phương pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào bậc tiểu học khu vực Nam Trung Bộ. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào, Đoàn Thanh Phương, Nguyễn Văn Khánh. Tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 102-121. Năm 2007. (Feb 7 2011 6:38PM)
[45]Bài báo: Đánh giá tính đa dạng của thảm thực vật ở lưu vực hồ chứa nước Phú Ninh – tỉnh Quảng Nam nhằm định hướng sử dụng hợp lý. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào, Vũ Văn Cần. Tạp chí Sinh học. Số: Tập 28 số 3. Trang: 33-39. Năm 2006. (Feb 7 2011 6:32PM)
[46]Bài báo: RESULT OF SURVEY ON MAMMALIAN COMPOSITON IN PHU NINH WATERSHED FOREST, QUANG NAM PROVINCE. Tác giả: Hoàng Trung Thành, Phạm Đức Tiến, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 3. Trang: 79-84. Năm 2006. (Feb 7 2011 6:35PM)
[47]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu về thành phần loài Bò Sát ở xã Hòa Bắc, TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Di truyền và ứng dụng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 34-37. Năm 2005.
(Feb 7 2011 6:25PM)
[48]Bài báo: Kết quả nghiên cứu bước đầu về sự đa dạng của Bò Sát (Reptilia) ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. Số: 3. Trang: 38-41. Năm 2005. (Feb 7 2011 6:27PM)
[49]Tham luận: Kết quả bước đầu về sự phân bố của khu hệ bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, tp Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh. Hội nghị toàn quốc 2005. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Trường đại học y Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2005.
(Feb 7 2011 6:30PM)
[50]Tham luận: Đa dạng sinh học khu hệ Chim khu vực Nam Hải Vân (TP. Đà Nẵng). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi. Đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn Gen
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 143-147. Năm 2004.
(Feb 7 2011 6:23PM)
[51]Bài báo: Thiên nhiên và môi trường sinh thái thành phố Đà Nẵng thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Hội thảo khoa học Tháng 5. Trang: 52-57. Năm 2004. (Feb 7 2011 6:24PM)
[52]Tham luận: Kết quả bước đầu khảo sát đa dạng Sinh học ĐVCXS ở cạn tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân ,TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi. Báo cáo khoa học hội thảo toàn quốc lần 2, NCCB trong Sinh học, Y học, Nông nghiệp tại Huế,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 10-12. Năm 2003.
(Feb 7 2011 6:20PM)
[53]Bài báo: Đặc trưng tính đa dạng Sinh học của thảm thực vật vùng Nam Hải Vân- Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Nghiên cứu cơ bản trong Sinh học, nông nghiệp, y học. Tại Huế. Trang: 769-772. Năm 2003. (Feb 7 2011 6:21PM)
[54]Bài báo: Kết quả bước đầu khảo sát thành phần loài Ếch nhái của khu vực Bà Nà ( Hòa Vang, Đà Nẵng ). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi, Bùi Hải Hà, Đỗ Trước. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia. Số: Tập 24 số 2A. Trang: 47-51. Năm 2002. (Feb 7 2011 5:28PM)
[55]Tham luận: Đa dạng sinh học – hệ sinh thái vùng hồ Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Đặng Huy Huỳnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Hội thảo Quốc Gia – Đất ngập nước Việt Nam 10-11/10. Trang: 1-2. Năm 2002. (Feb 7 2011 6:17PM)
[56]Bài báo: Hiện trạng và giải pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo Quốc gia về nâng cao nhận thức đa dạng sinh học ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 1-7. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[57]Bài báo: Khu hệ Bò sát, ếch nhái tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: tập 22 số 1B. Trang: 30-33. Năm 2000.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[58]Bài báo: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài Lưỡng thê, Bò sát ở Hoà Phát, Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 2000. Số: 3. Trang: 23-26. Năm 2000. (Dec 31 2010 9:24AM)
[59]Bài báo: Khảo sát nguồn lợi Chim (Aves) tại bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 143-145. Năm 2000.
(Feb 7 2011 6:12PM)
[60]Tham luận: Trao đổi mô hình phát triển cây trồng vật nuôi ở Duyên Hải Miền trung Việt Nam nhằm phát triển bền vững tài nguyên Đất. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào. Báo cáo khoa học tại hội thảo Viện khoa học Việt Nam. Trang: 10. Năm 2000. (Feb 7 2011 5:35PM)
[61]Bài báo: Khu hệ Thú ( Mammalia ) ở bán đảo Sơn trà TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Huỳnh Ngọc Tạo. Tạp chí Sinh học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1B. Trang: 113. Năm 2000.
(Feb 7 2011 5:30PM)
[62]Bài báo: Bước đầu điều tra đa dạng Côn Trùng ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tp Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lưu Tham Mưu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Năm 1999. (Feb 7 2011 5:32PM)
[63]Tham luận: Bước đầu tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên vùng đất cát ven biển Dung Quất, Quảng Ngãi và một số đề xuất nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Hà, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Đào. Hội thảo Quốc tế về Dung Quất. Trang: 133-136. Năm 1997. (Dec 31 2010 9:24AM)
[64]Bài báo: Sự sinh sản của rắn Ráo trưởng thành (Ptyas kortos Schlege, 1839) nuôi lồng tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Trần Kiên, Đinh Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 2. Trang: 39-42. Năm 1993.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[65]Bài báo: Sự lột xác của rắn ráo trưởng thành nuôi trong lồng tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Kiên, Đinh Thị Phương Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học của trường Đại học, chuyên đề Sinh học - Nông nghiệp, Bộ giáo dục Đào tạo, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 114-120. Năm 1991.
(Feb 7 2011 5:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Initiating conducting data of Odonata in Cham Island, Central of Vietnam (collected in September 2015). Authors: Phan Quốc Toản, Đinh Thị Phương Anh. Journal of the International Dragonfly Fund Faunistic studies in South-East Asian a,nd Pacific Island Odonata, ISSN 2195- ¬4534. No: Published 21.01.2016 No. 13. Pages: 1-23. Year 2016. (May 29 2016 5:32PM)
[2]Article: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnam in climate change conditions . Authors: Le Phuoc Cuong, Le T. Xuan Thuy, Dinh T. Phuong Anh and Hoang Ngoc An . Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698. No: Vol. 3(1). Pages: 6-14. Year 2014. (Mar 11 2014 10:52AM)
[3]Article: Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province. Authors: Trần Thị Thu Nga, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. No: 4(45). Pages: 155 - 162. Year 2011. (Mar 10 2015 9:11PM)
[4]Presentations: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam. Authors: Đinh Thị Phương Anh, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Chung, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng. Symposium “ Conservation of Primates in Indochina”. Pages: 1-8. Year 2008. (Feb 7 2011 6:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn