Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,592

 Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Hồng Thái; Đinh Thị Phương Anh*; Lê Nguyên Ngật
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 130;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Na – Núi chúa tại nthanhf phố Đà Nẵng với tổng diện tích tự nhiên là 8.838 ha có đặc trưng về địa hình, khí hậu tạo nên sự đa dạng về các loài sinh vật trong đó có các loài rắn. Trải qua 12 đợt khảo sát thực địa từ 12/2010 đến 3/2014, chúng tôi đã xác định được ở Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa 52 loài rắn thuộc 34 giống, 7 họ; trong đó có 2 loài đặc hữu cho Việt Nam: Oligodon cattienensis và Opisthotropis daovantieni; có 9 loài quý hiếm trong Danh lục đỏ IUCN (2014) và Sách Đỏ Việt Nam (2007). Các loài rắn ở khu vực nghiên cứu phân bố chủ yếu ở độ cao dưới 1.000 m (39 loài, chiếm 73,58%); gặp nhiều nhất ở rừng kín thường xanh (21 loài, chiếm 40,38%); các loài sống chủ yếu trên đất với 29 loài (chiếm 55,77%).
ABSTRACT
Ba Na Nui Chua natural reserve, located in DaNang city, with a total area of 8,838 hectares, has specific terrain and weather characteristics that create the diversity of species especially the serpent.Through 12 investigations of the vicinity from December 2010 to March 2014, we identified 52 snake species of 34 strains and 7 descent lines. Among the species two are endemic to Vietnam, namely Oligodon cattienensis and Opisthotropis daovantieni. 9 rare ones are recorded in IUCN Red List and Vietnam Red Book. The snake species at the chosen area are chiefly distributed at the altitude of below 1000 m 39 species making up 73,58%). 21 species,occupying 40,38%,live mainly in the dense jungle and 29 species,making up 55,77%,live chiefly on the land.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn