Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,345

 Sự đa dạng và phân bố của Thằn lằn (Lacertilia, Squamata) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa, Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Hồng Thái, Lê Nguyên Ngật, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: tạp chí khoa học Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn; Số: số 7/2014;Từ->đến trang: 90-97;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn