Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,337

 Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam .
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong .Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương An
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học; Số: 37(1);Từ->đến trang: 20-24.;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hàng năm khu bảo tồn biển CLCkhai thác tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) để xuất khẩu và đã mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho địa phương, Trong 2 năm 2012-2013, chúng tôi đã tiến hành điều tra,đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể chim yến tổ trắng ở CLC.Kết quả nghiên cứu cho thấy , khi không thác tổ, chim yến tổ trắng đẻ nhiều nhất 2 lứa/năm.Sau lứa đẻ thứ nhất có khoảng 53,9% tổng số chim yến cái đẻ lại lứa thứ 2 , tỷ lệ chim non rời tổ của lứa đẻ thứ 2 thấp hơn so với lứa trước. Khai thác tổ 2 vụ / năm tỷ lệ chim làm tổ lại và chim non rời tổ phụ thuộc vào thời điểm khai thác tổ vụ thứ nhất. Kích thước khối lượng tổ ở vụ thứ 2 giảm đi rõ rệt so với vụ thứ nhất
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn