Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,714

 Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh thị Phương Anh, nguyễn hoàng Hải,Phạm Huyền Trang
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và Giao dục trường Đại học sư phạm, ĐHĐN; Số: 18(01) 2016;Từ->đến trang: 120-125;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Yếu tố thống kê là một trong 5 mạch kiến thức của chương trình dạy học môn toán ở bậc Tiểu học.Làm thế nào để giảng dạy mạch kiến thức này theo hướng tiếp cận năng lực. Bài báo này giới thiệu 7 thành tố năng năng lực hiểu biết thống kê cần rèn luyện cho học sinh tiểu học, đề xuất khung đánh giá các năng lực này của học sinh tiểu học theo 3 tiêu chuẩn và 5 cấp độ. Đây chính là cơ sở để giáo viên tiểu học vận dụng vào quá trình dạy học mạch kiến thức yếu tố thống kê theo hướng tiếp cận năng lực
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn