Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,906

 Đa dạng sinh học – hệ sinh thái vùng hồ Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Đặng Huy Huỳnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Quốc Gia – Đất ngập nước Việt Nam 10-11/10; Số: ;Từ->đến trang: 1-2;Năm: 2002
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn