Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,843

 Nghiên cúu một số đặc điểm sinh thái của Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana, shaw 1802) nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Quàng Hòa An, Đinh Thị Phương Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 8(57).2012, quyên 1;Từ->đến trang: 54-59;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana, Shaw 1802) thuộc phân bộ ếch nhái mới (Neobatrachia), bộ lưỡng cư không đuôi (Anura), lớp lưỡng cư (Amphibia, là một trong những thực phẩm ưa thích của con người. Đáp ứng nhu cầu thịt ếch, nhiều nước trên thế giới đã phát triển nghề nuôi ếch Nam Mỹ như Philipin, Thái lan, Nhật Bản... Ếch thương phẩm có trọng lượng trung bình từ 500 - 700 g/con, thịt ếch ngon và bổ nên được thị trường nhiều nước ưa chuộng. Ở Việt Nam, hiện mới có một số cơ sở nuôi và phát triển giống Ếch Nam Mỹ như ở Hà Tây, Thanh Hóa, Cần Thơ... Tuy nhiên, những nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của loài ếch này còn hạn chế. Nhằm phục vụ cho việc đề xuất cơ sở khoa học của việc quản lý sự phát triển của loài ếch Nam Mỹ ở Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chu kỳ hoạt động và dinh dưỡng của loài ếch Nam Mỹ nuôi tại Hoà Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
American bullfrog (Rana Catesbeiana, Shaw 1802), which belongs to a sub-order new frog, tailless amphibians (Anura) order and amphibian class, is one of the most favorite kinds of meat for humans. In order to meet the demand of frog meat, many countries have developed its farming in the Philippines, Thailand, Japan, etc. The frog being traded on the market has an average weight of 500-700g. American bullfrog meat is tasty, nutritious and popular in the market. In Vietnam, some provinces which are farming American Bull frogs include Ha Tay, Thanh Hoa, Chuong My, etc. However, the researches on ecological characteristics of this frog are still limited. In view of suggesting a foundation for controlling the development of American Bullfrog in Viet Nam, this article will present a research on its daily cycle activities and nutrition habits in feeding conditions in Hoa Khuong, Hoa Vang, and Da Nang city.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn