Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,814

 Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Lưỡng cư và bò sát ở vùng Sơn Tây ,tỉnh Quảng Ngãi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam; Số: 12/2012;Từ->đến trang: 224-230;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn