Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,054,742

 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁICỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Số: Hà nội 18/10/2013;Từ->đến trang: 1586 - 1593;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giong thằn lằn bay Darco Linnaeus,1758 thuộc họ Nhông Agamidae,bộ Có vẩy Squamata ,lớp Bò sát Reptilia.Theo tài liệu khu hệ lưỡng cư ,bò sát ở Việt Nam của các tác giả Nguyễn Văn Sáng,Hồ Thu Cúc và Nguyễn Quảng Trường giống Draco có 2 loài :Thằn lằn bay Đông dương (Draco indochinensis Smith,1928) và thằn lằn bay đốm (Draco maculatus Gray,1845).Trong thời gian khảo sát thực địa ,chúng tôi ghi nhận phân bố của 2 loài thằn lằn bay trong khu vực rừng núi phía Tây thuộc vùng Quảng Ngãi.Báo cáo này cung cấp một số dẫn liệu về hình thái,sinh học,sinh thái của 2 loài thằn lằn bay còn ít được biết đến ở Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The ac
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn