Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,813

 Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư,bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Hoa,Nguyễn Lân Hùng Son,Đinh Thị Phương Anh,Vũ Ngọc Thành
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội Vol.30,N0,1s,2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Vol.30,N0,1s,2014;Từ->đến trang: 79 - 87;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khu BTTN Son trà thuộc phường Thọ Quang,Quận Sơn trà,TP Đà Nẵng.Trong bài báo này dã bổ sung cho khu BTTN Sơn trà về số lượng loài:30 loài lưỡng cư,bò sát,về phân bố:nghiên cứu ghi nhận sự phân bố của các loài lưỡng cư,bò sát ở 4 sinh cảnh :rừng nguyên sinh,rừng thứ sinh,khu dân cư và trảng cây bụi
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn