Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,830

 NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN SACH VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 7
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  NGUYỄN THỊ ĐÀO,NGUYỄN NGỌC CHINH
Số: NVKHCN CẤP BỘ ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn