Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,587

 Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng, đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hòa Ninh – Hòa Vang – TP Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B99.16.16 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn