Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,635

 Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thống rừng phòng hộ Phú Ninh – Quảng Nam, đề xuất biện pháp quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Đào, Lê Vũ Khôi, Trần Văn Thụy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: NCCB.61.01.05 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn